Cup of Coffee

Cup of Coffee

A small cup of coffee. Taken from Wikipedia. Author: Julius Schorzman. License: CC By-Sa 2.0.